Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Toepasselijkheid

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van onze klanten

  1. Bestelling
    • De mondelinge of telefonische bestellingen die niet schriftelijk bevestigd worden, zullen slechts uitgevoerd worden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.
    • De verkoper zal geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden bij om het even welke vergissing in de uitvoering van de bestelling.
    • Elke door de klant ondertekende bestelbon verbindt deze onherroepelijk, of er al dan niet een voorschot werd betaald.
    • Annulatie van het onderhoudscontract dient te gebeuren uiterlijk 10 dagen na de ondertekening van de bestelbon via e-mail (info@roof-clean.be). Daarna is een schadevergoeding van 50% van toepassing.
  2. Betalingen
    • Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum.
    • Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van heel of van een deel van de factuur, zal het niet-betaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% met een minimum van 50,00€.

Daarnaast zal zonder voorafgaande aanmaning een interest van 8% verschuldigd zijn vanaf de vervaldag van de factuur.

  • Bij gebreke aan betaling van één factuur op de vervaldatum, worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Roof-Clean CVBA het recht de uitvoering die aan de gang is voor de resterende termijn te staken.
  1. Risico- en Eigendomsoverdracht
    • Rekening houdend met de aard van de goederen/diensten gebeurt de overdracht van verantwoordelijkheid bij de uitvoering.
    • Om ontvankelijk te zijn dient elke klacht te gebeuren op de werkbon bij ontvangst en dient ze schriftelijk bevestigd te worden binnen de vijf dagen volgend op de uitvoering.
    • In geval van annulatie van een afspraak minder dan 24 uur voor de afspraak, zal een vergoeding van 50% verschuldigd zijn.
    • Bovendien zal een intrest van 8% per jaar opeisbaar zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur.
  2. Uitvoering
    • De termijnen voor de uitvoering van de diensten aan de klant zijn zuiver indicatief en kunnen in geen geval onze aansprakelijkheid in gedrag brengen.
    • Een eventuele vertraging bij de uitvoering geeft de koper niet het recht tot toekenning van schade en intresten of betaling van vergoeding.
    • Elk geval of feit dat geen fout uitmaakt in onze hoofde en dat de uitvoering van de transactie zou kunnen stopzetten, opschorten of onderbreken wordt te onze gunste voorbehouden en ontlast ons van elke aansprakelijkheid, zelfs in geval van overmacht.
    • De klant is zelf verantwoordelijk voor alle schadegevallen die volgen door onderdruk die veroorzaakt worden door dampkap, ventilatiesystemen,.
    • Bij het verwijderen van vogelnesten is er geen resultaatsverbintenis van toepassing. Voor deze werken is het huidige regietarief van toepassing.
    • De termijnen voor de uitvoering van de diensten aan de klant zijn zuiver indicatief en kunnen in geen geval onze aansprakelijkheid in gedrag brengen.

    • Een eventuele vertraging bij de uitvoering geeft de koper niet het recht tot toekenning van schade en intresten of betaling van vergoeding.

    • Elk geval of feit dat geen fout uitmaakt in onze hoofde en dat de uitvoering van de transactie zou kunnen stopzetten, opschorten of onderbreken wordt te onze gunste voorbehouden en ontlast ons van elke aansprakelijkheid, zelfs in geval van overmacht.

    • De klant zorgt zelf voor reservepannen op de dag van uitvoering. Indien er een pan gebroken wordt door ons, wordt deze, op de dag van uitvoering, door ons vervangen. 

    • De klant is zelf verantwoordelijk voor alle schadegevallen die volgen door onderdruk die veroorzaakt worden door dampkap, ventilatiesystemen,.

    • Bij het verwijderen van vogelnesten is er geen resultaatsverbintenis van toepassing. Voor deze werken is het huidige regietarief van toepassing.

  3. Duur

De overeenkomst geldt voor een periode van 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijke drie maanden voor afloop is opgezegd bij aangetekend schrijven.

  1. Overmacht
    • De verkoper is ontlast van elke verantwoordelijkheid ingeval van overmacht (o.a. ongevallen, oorlog, stakingen, lock out, opstanden, gebreken aan het vervoermateriaal,…)
    • De verkoper behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of te verlengen, hun functie van en zolang de overmacht duurt.
  2. Garantie
    • De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de uitvoering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper, bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.
    • Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.w. onontvankelijk is.

Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na de levering.

Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen.

Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het goed.

Geen andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding.

Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou veroorzaakt zijn door samenloop van gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer, of een persoon, voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

  1. Geschillen

Elk geschil dat betrekking heeft op de interpretatie of de uitvoering van onderhavig contract behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel en het Vredegerecht te Tongeren.